Skip available courses

Available courses

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย มาตรฐาน  การใช้เครื่องมือ ออกแบบ ติดตั้ง และประกอบแผงบริภัณฑ์ประธาน MDB EMDB PFC  Transfer switch MCC ติดตั้งสายประธาน  สายป้อน  ระบบสายดิน ตรวจซ่อมแก้ไข บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล เขียน wiring Diagram , Schematic Diagram , One Line Diagram และ Pictorial Diagram  และงานอาคาร การเขียนแบบงานโครงสร้าง แปลนพื้นอาคาร งานระบบไฟ้าและสื่อสาร ไดอะแกรมเส้นเดียว ไดอะแกรมแนวดิ่ง  ตารางโหลด เขียนแบบไฟฟ้า (Design  Drawing ) งานติดตั้ง (Shop Drawing ) งานติดตั้งจริง (As Built Drawing)  งานควบคุมอาคารพักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  การอ่านแบบไฟฟ้าและสื่อสาร การแยกหมวดหมู่วัสดุ อุปกรณ์ คุณสมบัติของอุปกรณ์ถอดราคาวัสดุ  การประมาณการวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในงานติดตั้งไฟฟ้า การคำนวณราคา การทำราคาในรูปแบบรายการประมาณการ (BOQ) โดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ  กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ