Skip available courses

Available courses

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย มาตรฐาน  การใช้เครื่องมือ ออกแบบ ติดตั้ง และประกอบแผงบริภัณฑ์ประธาน MDB EMDB PFC  Transfer switch MCC ติดตั้งสายประธาน  สายป้อน  ระบบสายดิน ตรวจซ่อมแก้ไข บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ  การวางแผนระบบไฟฟ้า ส่วนสำคัญของวิธีเดินสาย  แยกรายการ การทำแบบติดตั้งจริง  การประเมิน  ประมาณการไฟฟ้าความต้องการ  การจัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประมาณการไฟฟ้าและค่าแรงงาน  การใช้โปรแกรมคำนวณช่วยในการทำใบเสนอราคา

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล เขียน wiring Diagram , Schematic Diagram , One Line Diagram และ Pictorial Diagram  และงานอาคาร การเขียนแบบงานโครงสร้าง แปลนพื้นอาคาร งานระบบไฟ้าและสื่อสาร ไดอะแกรมเส้นเดียว ไดอะแกรมแนวดิ่ง  ตารางโหลด เขียนแบบไฟฟ้า (Design  Drawing ) งานติดตั้ง (Shop Drawing ) งานติดตั้งจริง (As Built Drawing)  งานควบคุมอาคารพักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  การอ่านแบบไฟฟ้าและสื่อสาร การแยกหมวดหมู่วัสดุ อุปกรณ์ คุณสมบัติของอุปกรณ์ถอดราคาวัสดุ  การประมาณการวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในงานติดตั้งไฟฟ้า การคำนวณราคา การทำราคาในรูปแบบรายการประมาณการ (BOQ) โดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ  กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ